4. jul 2024.

U kompaniji HBIS Serbia je u proteklih šest meseci razvijen plan monitoringa i poslat zahtev za dobijanje dozvole za ispuštanje gasova sa efektom staklene bašte u Ministarstvo zaštite životne sredine, u skladu sa Zakonom o klimatskim promenama koji je stupio na snagu 2021. godine.
Tim, koji se prvobitno bavio CBAM direktivom, nastavio je da prati nacionalno zakonodavstvo i, odmah nakon usvajanja podzakonskih akata koji regulišu plan monitoringa emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG), započeo je implementaciju. Napravljen je monitoring plan koji obuhvata veliki broj procedura, radnih i tehnoloških instrukcija koje potvrđuju svaku stavku plana. Metodologija obračuna se u najvećem delu bazira na masenom bilansu, gde se količina emitovanog ugljen-dioksida (CO2) računa preko količine ugljenika koja ulazi u fabriku i one koja izlazi, dok se na postrojenju Energetike primenjuje metodologija bazirana na merenju. U fabrici je identifikovano 20 tokova izvora, 36 mernih instrumenata koji beleže podatke i koristi se 7 laboratorijskih metoda.
„Na primer, za kotlove pogona Energetika primeniće se metodologija merenja, jer je na tom mestu postavljen kontinualni merni uređaj koji kontinuirano meri količinu CO2. Do sada je tim razvio plan monitoringa, izračunavanja i izveštavanja u skladu sa našim zakonima i takođe su urađena i poslata dva izveštaja ka kupcima u EU, prema direktivi. Jedan od budućih zadataka je da definišemo ciljeve i naše strategije, napravimo plan energetske efikasnosti i projekte kako bismo smanjili emisiju CO2. Zahvaljujući realizovanim kapitalnim projektima, visokopećni gas se više ne spaljuje , što je doprinelo boljoj efikasnosti i smanjilo emisiju ugljen-dioksida u vazduh. Proaktivno delovanje je u ovom poslu značajno, uvek moramo da budemo korak ispred kada govorimo o našoj energetskoj efikasnosti, a drugi način je razvoj novih tehnologija“, izjavila je Ljubica Drejk, generalna menadžerka Sektora zaštite životne sredine.
Kompanija HBIS je samostalno, bez angažovanja eksternih konsalting firmi razvila ovaj plan, što je vrlo retko uzimajući u obzir veličinu industrije. Plan monitoringa je predat nadležnom ministarstvu, koje će ga pregledati i od podnošenja potpunog zahteva trebalo bi da izda dozvolu u roku od 9 meseci.