BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

U kompaniji HBIS Serbia bezbednost i zaštita zdravlja na radu su jedan od ključnih ciljeva Kompanije, koji je potvrđen i Politikom bezbednosti i zdravlja na radu.

Rukovodeći se time, HBIS Serbia teži da prati, razvija i primenjuje savremene pristupe u stvaranju uslova za bezbedan rad. Pri tome posebnu pažnju pridaje stvaranju i razvoju kulture zdravog i bezbednog radnog okruženja, uključujući u ovaj proces sve zaposlene i razvijajući odgovornost svakog zaposlenog, a posebno menadžera, u sprečavanju i prevenciji svih incidenata.

Sertifikaciona kompanija SGS Beograd je izvršila proveru i izdala sertifikat o usklađenosti Sistema bezbednosti i zdravlja na radu kompaniji HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd, prema zahtevima standarda ISO 45001.

Dobijanjem Sertifikata potvrđeno je da je naša Kompanija preduzela sve potrebne korake kako bi, uvođenjem Politike bezbednosti i zdravlja na radu, kao i standarda ISO 45001, uspostavila, dokumentovala, primenjivala, održavala i stalno poboljšavala svoj Sistem menadžmenta bezbednosti i zdravlja na radu.

Kao ključni cilj kompanija HBIS Serbia je postavila: NULA INCIDENATA SA POVREDOM (preuzeti ga sa aktivne stranice).

 

ZAŠTITA LJUDSKOG ZDRAVLJA I ŽIVOTNE OKOLINE

HBIS Serbia podržava Regulativu EU od 18. decembra 2006. godine u vezi sa registracijom, evaluacijom, autorizacijom i restrikcijom hemikalija (REACH), koja je stupila na snagu 1. juna 2007. godine.

Važni ciljevi nove politike EU za hemikalije uključuju unapređenu zaštitu ljudskog zdravlja i životne sredine od potencijalno štetnih rizika. U isto vreme, cilj je da se održi i unapredi konkurentnost u hemijskoj industriji Evropske Unije. U budućnosti kompanijama je dozvoljeno da proizvode ili uvoze u EU samo one hemijske supstance za koje je dokazano da su bezbedne za ljude i životnu sredinu. Proizvođačima i/ili uvoznicima se mora dostaviti dovoljno podataka o karakteristikama materijala o kojem je reč (naročito fizičke i hemijske karakteristike, štetne osobine, predostrožnosti sa aspekta zaštite životne sredine). Svaki materijal mora biti pojedinačno evaluiran za svaku pojedinačnu primenu.

SEVESO – Sistem upravljanja bezbednošću

Prema Pravilniku o Listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za određivanje vrste dokumenata koje izrađuje operater SEVESO postrojenja, odnosno kompleksa, HBIS Serbia, ogranak Smederevo se prepoznao kao SEVESO operater višeg reda. U skladu sa statusom SEVESO postrojenja HBIS Serbia, ogranak Smederevo je uspostavio Sistem upravljanja bezbednošću (Safety management System).

Pored toga, izrađena su sledeća dokumenta: Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa na koja je od strane Ministrarstva zaštite životne sredine u martu 2021 dobijena saglasnost. Ova dva dokumenta sadrže procenu rizika, mere prevencije i mere zaštite od hemijskih udesa. Takođe, definisan je sastav ekipa koje učestvuju u odgovoru na udes, kao i postupak pri odgovoru na udes za različite scenarije. U toku 2019. godine napravljena je brošura za obaveštavanje javnosti (stanovništva i firmi u okruženju) u vezi sa SEVESO postrojenjem, pod nazivom „Značaj prevencije i pravilnog postupanja u zaštiti od hemijskog udesa”.