Briga za životnu sredinu je jedna od naših osnovnih vrednosti. Predstavlja sastavni deo načina na koji poslujemo i ličnu odgovornost svakoga od nas. Ova odgovornost od nas zahteva da poštujemo sve zakone i propise o zaštiti okoline kao i politike, prakse, postupke i inicijative o zaštiti životne sredine.

Osim toga, neprestano radimo na poboljšanju našeg kompanijskog upravljanja životnom sredinom i resursima putem smanjenja emisija, očuvanja energije i drugih resursa i ponovnog korišćenja ili recikliranja nusproizvoda naših procesa. Pomažemo učestvovanju naše kompanije u partnerstvima sa društvenom zajednicom, koja štite i čuvaju prirodne resurse.

HBIS Serbia podržava Regulativu EU od 18. decembra 2006. godine u vezi sa registracijom, evaluacijom, autorizacijom i restrikcijom hemikalija (REACH) koja je stupila na snagu 1. juna 2007. godine.

Važni ciljevi nove politike EU za hemikalije uključuju unapređenu zaštitu ljudskog zdravlja i životne sredine od potencijalno štetnih rizika. U isto vreme, cilj je da se održi i unapredi konkurentnost u hemijskoj industriji Evropske Unije. U budućnosti kompanijama je dozvoljeno da proizvode ili uvoze u EU samo one hemijske supstance za koje je dokazano da su bezbedne za ljude i životnu sredinu. Proizvođačima i/ili uvoznicima se mora dostaviti dovoljno podataka o karakteristikama materijala o kojem je reč (naročito fizičke i hemijske karakteristike, štetne osobine, predostrožnosti sa aspekta zaštite životne sredine). Svaki materijal mora biti pojedinačno evaluiran za svaku pojedinačnu primenu.
HBIS i REACH

Proces implementacije REACH regulative aktivno traje u kompaniji HBIS Serbia. Nakon analiza i identifikacije opsega i količine kupljene, proizvedene i prodate robe, sačinjena je lista materijala uz neposrednu saradnju sa našim dobavljačima. Ova lista je ponovo pregledana u saglasnosti sa zakonskim obavezama i identifikovane su sve predregistrovane supstance i preparati koje je trebalo registrovati. Ukoliko budemo u obavezi da ih kao proizvođač ili uvoznik registrujemo u skladu sa REACH regulativom to ćemo uraditi pre planiranih datuma kako bismo osigurali naše isporuke.

Sve specifične informacije o scenarijima izloženosti koje se evaluiraju i obuhvataju podršku za primenu naših materijala su dostupne za naše snabdevače.

U tesnoj saradnji sa našim dobavljačima odlučni smo u nameri da impementiramo REACH propise na najlakši mogući način. To znači da će naši kupci kontinuirano dobijati naše proizvode koji će uvek biti u saglasnosti sa REACH regulativom.

Šta HBIS Serbia očekuje od svojih dobavljača?

HBIS Serbia očekuje da su svi naši dobavljači predregistrovali sve svoje supstance ili supstance koje se nalaze u njihovim preparatima, kao i da će ih registrovati na vreme. HBIS Serbia takođe očekuje da će nas naši dobavljači bez odlaganja obaveštavati o svakom ažuriranju liste Posebno Zabrinjavajućih Supstanci u svojim proizvodima u skladu sa REACH regulativom.