POLITIKA PRIVATNOSTI

Poštovani,

Obaveštavamo vas da je za HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: HBIS GROUP Serbia) zaštita podataka o ličnosti od najveće važnosti. U tom cilju, HBIS GROUP Serbia u potpunosti garantuje spremnost da sa vašim podacima o ličnosti rukuje odgovorno i u skladu sa svim važećim propisima, uz primenu odgovarajućih tehničkih i organizacionih mera za zaštitu Vaših podataka o ličnosti koje pružate HBIS GROUP Serbia i koji se obrađuju od strane HBIS GROUP Serbia kao rukovaoca.

U skladu sa članovima 21 i 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018- dalje: Zakon), ispunjavajući dužnost rukovaoca u svojstvu pravnog lica prema Vama, kao ličnosti od koje se prikupljaju podaci koji se na Vas odnose, pružamo Vam u trenutku prikupljanja tih podataka, nezavisno od toga da li se prikupljanje vrši putem naše web stranice ili putem drugih kanala sledeće informacije:

1. RUKOVAOC PODACIMA O LIČNOSTI

Poslovno ime rukovaoca, sedište, adresa:

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd,
Bulevar Mihajla Pupina 6, Beograd-Novi Beograd, 11000 Beograd, Srbija,
Adresa za prijem pošte: Radinac,11300 Smederevo, Srbija,

2. SVRHA I PRAVNI OSNOV OBRADE PODATAKA

Svrha nameravane obrade podataka o ličnosti je isključivo uspostavljanje  legitimne poslovne saradnje,   kako u postupku prodaje i nabavke robe i usluga, tako i u postupku uspostavljanja drugih vidova saradnje sa našim kupcima, dobavljačima, pružaocima usluga, izvođačima, podizvođačima i ostalim saradnicima, a pravni osnov za obradu sadržan je u članu 12 stavu 1 tačkama 1, 2,3 i 6 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Podatkom o ličnosti smatra se svaki podatak o ličnosti koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet na osnovu tih podataka određen ili odrediv.

Podaci pravnih lica ne smatraju se podacima o ličnosti, te se na njih ovo Obaveštenje ne odnosi.

HBIS GROUP Serbia kao rukovalac obrađuje podatke o ličnosti koje prikuplja ili direktno od Vas kao  lica na koja se podaci odnose ili od trećih lica (Vaših poslodavaca kao naših poslovnih partnera i sl).

HBIS GROUP Serbia podatke o ličnosti obrađuje na osnovu relevantnih zakona i/ili saglasnosti lica na koje se podaci odnose i to u sledeće svrhe:

  • Izvršavanja ugovora, kada je obrada podataka o ličnosti potrebna radi urednog izvršavanja preuzetih ugovornih obaveza i neophodna za ostvarivanje prava i obaveza koje proističu iz ugovora ili je neophodna za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora.
  • Izvršavanja zakonskih obaveza HBIS GROUP Serbia u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim relevantnim zakonima koji nalažu obradu određenih podataka o ličnosti i/ili kojima se obezbeđuje usaglašenost poslovanja Kompanije sa važećim propisima. U slučaju zakonske obaveze, zadržavamo pravo otkrivanja podataka o Vama nadležnim državnim organima.
  • ostvarenja legitimnih/opravdanih interesa HBIS GROUP Serbia ili trećih lica, isključivo za potrebe zakonitog poslovanja i unapređenja poslovanja naše Kompanije, osim ako nad tim interesima pretežu interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose, a koje zahteva zaštitu podataka o ličnosti,
  • na osnovu saglasnosti lica na koje se podaci odnose date putem izričitog pristanka tog lica za obradu podataka u tačno određene svrhe, poput: prijave kandidata za zasnivanje radnog odnosa, nuđenja i pružanja informacija o proizvodnim programima koje odgovaraju konkretnim potrebama i zahtevima lica na koje se podaci odnose, kao i u cilju unapređenja poslovnog odnosa HBIS GROUP Serbia i lica na koje se podaci odnose, organizovanja i sprovođenja određenih događaja (zabava, anketa, marketinških aktivnosti, analiza tržišta i drugih promotivnih aktivnosti).

3. VRSTA LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE I VRSTA PODATAKA O LIČNOSTI

Podaci o ličnosti koje HBIS GROUP Serbia prikuplja i obrađuje odnose se na sledeće kategorije lica:

  • Zaposlene i lica angažovana van radnog odnosa, bivše zaposlene, penzionere i članove njihovih porodica i to u svrhe ispunjenja zakonskih obaveza iz oblasti rada i evidencija u oblasti rada, penzijskog, invalidskog, zdravstvenog i socijalnog osiguranja, solidarnih davanja i drugih vidova pomoći i poklona, poreskih i računovodstvenih propisa, propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i drugih propisa;
  • Lica koja podnose prijavu za zasnivanje radnog odnosa, Detaljnije informacije mozete pogledati u dokumentu Obaveštenje o zaštiti podataka prilikom prijave kandidata za zasnivanje radnog odnosa.
  • Lica angažovana od strane poslovnih partnera sa kojima Kompanija ima zaključene komercijane ugovore u svrhe ispunjenja ugovornih i zakonskih obaveza i lica koja u svojstvu posetilaca ulaze u krug Kompanije, pri čemu Kompanija ima legitimni interes da obrađuje podatke o ličnosti svih lica koja ulaze u poslovni krug i poslovne prostorije HBIS GROUP Serbia u cilju zaštite njihove lične bezbednosti i bezbednosti imovine i zaposlenih Kompanije. Detaljnije informacije mozete pogledati u dokumentu Obaveštenje o obradi podataka koje se odnosi na poslovne partnere (kupce, dobavljače, izvođače, podizvođače, posetioce) i njihove zaposlene.

Podaci o ličnosti koji se obrađuju su sledeći: Opšti identifikacioni podaci i kontakt podaci potrebni za poslovni odnos (kao što su ime i prezime, naziv radnog mesta, adresa, broj telefona, e-mail adresa i drugi kontakt podaci, jedinstveni identifikacioni broj mobilnog uređaja i IP adresa vašeg računara ako koristite naše internet stranice), podaci navedeni u ponudi, i/ili drugim dokumentima koji prethode ili su neraskidivo povezani sa ugovorom (prilozi, otpremnice i sl.).

Prilikom posete i korišćenja naše inernet stranice isključivo u informativne svrhe HBIS GROUP Serbia od Vas ne prikuplja podatke o ličnosti (poput. ime, adresu, telefonski broj, e-mail adresu) osim ako dobrovoljno ne odlučite da otkrijete takve podatke.

Obrazovne ustanove koje se, u skladu sa svojim planovima i programima, obraćaju zahtevom da njihovi studenti/učenici obave stručnu praksu u našoj Kompaniji, u obavezi su da obezbede ličnu saglasnost studenata/učenika ili roditelja koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugog zakonskog zastupnika maloletnog lica mlađeg od 15 godina, da naša Kompanija može da prikuplja i obrađuje podatake o ličnosti koji se na njih odnose.  

4. DODATNE INFORMACIJE

Pored navedenih informacija, pružamo Vam  u trenutku prikupljanja podataka koji se na Vas odnose i dodatne informacije koje mogu da budu neophodne da bi se obezbedila transparentna obrada tih podataka, i to:

1) rok čuvanja Vaših podataka: HBIS GROUP Serbia čuva Vaše lične podatke do isteka zakonskog roka čuvanja, odnosno dok za to postoji legitiman interes, odnosno važeća saglasnost ili pristanak. HBIS GROUP Serbia neće čuvati Vaše lične podatke duže nego što je to nužno i zakonito, jer će ih obrađivati isključivo u svrhe za koje je navedene podatke prikupio.

2) imate pravo da u skladu sa članom 26. Zakona od rukovaoca zahtevate pristup podacima, pravo na ispravku/dopunu ili brisanje Vaših podataka o ličnosti u skladu sa čl. 29. i 30. Zakona, pravo na ograničenje obrade u skladu sa članom 31. Zakona, prava na prenosivost podataka u skladu sa članom 36. Zakona, kao i pravo na prigovor u skladu sa članom 37. Zakona.

3) imate pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, s tim što opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva, ako se obrada vrši na osnovu člana 12. stav 1. tačka 1) Zakona (pristanak lica na obradu svojih podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha) ili na osnovu člana 17. stav 2. tačka 1) Zakona (izričit pristanak lica na koje se podaci odnose za obradu za jednu ili više svrha obrade, osim ako je zakonom propisano da se obrada ne vrši na osnovu pristanka);

4) Ako imate bilo kakvu nedoumicu o tome kako obrađujemo Vaše podatke o ličnosti ili želite da podnesete žalbu, možete nas kontaktirati putem dole navedenih kontakata kako bismo ispitali vaš slučaj. U slučaju da niste zadovoljni našim odgovorima ili verujete da obrada vaših podataka o ličnosti nije  u skladu sa zakonom imate pravo da u skladu sa članom 82. Zakona podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti;

5) davanje podataka o ličnosti je obaveza lica na koje se podaci odnose jer predstavljaju neophodan uslov za zaključenje ugovora.

6) automatizovano donošenje odluke, uključujući profilisanje, kao bilo koji oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, može se primeniti prema Vama samo u izuzetnim slučajevima i pod uslovima i na način iz člana 38. Zakona, kao i u skladu sa svrhom Zakona i njegovim zaštitnim odredbama koje se odnose na ličnosti čiji se podaci štite.

7) u principu, Vaši lični podaci se prosleđuju drugim rukovaocima samo ako je to potrebno za ispunjenje ugovornih obaveza, ili ako mi, ili treće lice, imamo legitiman interes da izvršimo prenos podataka, ili ako ste nam dali saglasnost. Pored toga, podaci se mogu prenositi drugim rukovaocima kada smo dužni da to uradimo po osnovu zakonskih odredaba ili važećih administrativnih ili sudskih naloga. Zaposleni HBIS GROUP Serbia koji u okviru obavljanja svojih redovnih radnih obaveza i dužnosti prikupljaju, obrađuju, imaju pristup ili na drugi način rukuju  podacima o ličnosti fizičkih lica, svesni su da u svakom trenutku obrade podataka moraju garantovati pravo na zaštitu njihove privatnosti i obavezni su čuvati poverljivost tih informacija.

8) HBIS GROUP Serbia podatke o ličnosti o deci mlađoj od 15 godina starosti može prikupljati  isključivo od roditelja koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugog zakonskog zastupnika maloletnog lica, i obrađivati ih uz njihovu izričitu saglasnost.

Prilikom obrade podataka o ličnosti HBIS GROUP Serbia se rukovodi principima utvrđenim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i to: zakonitosti i etike, poštenosti i transparentnosti, ograničenja u odnosu na svrhu, minimizacije podataka, tačnosti, ograničenja čuvanja i integriteta i poverljivosti.

U cilju  zaštite bezbednosti i zdravlja svih lica koja se nalaze u poslovnom prostoru naše  Kompanije uspostavljene su mere zaštite bezbednosti uključujući video nadzor uz primenu propisa koji se odnose na  obezbeđenje i video nadzor. Pri ulasku u poslovni prostor Kompanije i na svim drugim mestima unutar poslovnog prostora na vidnim mestima istaknuta su obaveštenja da je poslovni prostor pod video nadzorom. Zabeleženi snimci video nadzora čuvaju se na sigurnom mestu i pristupa im se prema potrebi (npr. radi razmatranja incidenta koji se desio).  Video zapisi se automatski brišu posle izvesnog vremena, osim ukoliko postoji drugačiji zahtev ovlašćenih lica (kao npr. obezbeđenje dokaza za vođenje postupaka u slučaju otuđenja imovine i sl).

O eventualnoj nameri da Vaše podatke obrađujemo u svrhu koja je različita od svrhe za koju su podaci prikupljeni, dužni smo da Vam pre započinjanja dalje obrade pružimo informacije o toj drugoj svrsi.

Vaši podaci o ličnosti će biti tretirani kao poverljive informacije. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju, treba da budu upoznata sa Vašim podacima o ličnosti i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.

Prilikom obrade podataka o ličnosti preduzete su sve neophodne tehničke i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i procedurama, a koje su potrebne da bi se podaci o ličnosti zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene objavljivanja ili pristupa neovlašćenim trećim licima i drugih zloupotreba.

HBIS GROUP Serbia će redovno proveravati usaglašenost ovog Obaveštenja i po potrebi ažurirati ga.  Sve izmene biće objavljene na ovoj stranici.

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA KOJE SE ODNOSI NA POSLOVNE PARTNERE (KUPCE, DOBAVLJAČE, IZVOĐAČE, PODIZVOĐAČE, POSETIOCE) I NJIHOVE ZAPOSLENE

U svrhu zaključenja, odnosno izvršenja ugovora ili realizacije predugovornih aktivnosti, (kao što su, na primer: dostavljanje i prihvat ponude), kako u postupku prodaje i nabavke robe i usluga, tako i u postupku uspostavljanja drugih vidova saradnje sa Vama kao našim kupcem, dobavljačem, pružaocem usluga, izvođačem, podizvođačem, posetiocem ili saradnikom, obrada podataka o ličnosti koji se na Vas odnosi i koje ste nam kao poslovni partner VI dostavili, bazira se na aktivnostima za zaključenje i/ili izvršenje ugovora u kom ste Vi ugovorna strana ili zaposleno lice u svojstvu ovlašćenog predstavnika našeg poslovnog partnera, i vrši se na Vaš zahtev.

Svrha prikupljanja i obrade podataka o ličnosti

Podatke o ličnosti poslovnih partnera i/ili njihovih zaposlenih i potencijalnih poslovnih partnera obrađujemo u sledeće svrhe:

Poslovne komunikacije: kada nas kontaktirate ili komunicirate s nama, npr. putem e-maila ili putem određene aplikacije ili kontakt obrasca na našem vebsajtu i kada nam se obratite sa određenim zahtevom obrađivaćemo podatke koje ste nam dostavili kako bismo Vas kontaktirali i postupili prema Vašem zahtevu, ili kako bismo sproveli određene aktivnosti neophodne pre zaključenja ugovora ili uspostavljanja drugog vida saradnje;

Izvršavanja ugovornih i zakonskih obaveza: u meri u kojoj je to potrebno, podatke o ličnosti obrađivaćemo radi izvršavanja ugovornih obaveza i ostvarivanja svojih prava, (vezano za isporuku robe, prijem robe, izvedenost radova, rešavanje reklamacija, i dr. zahteva, slanja obaveštenja)  i radi ispunjavanja zakonskih obaveza koje se odnose na vođenje i čuvanje poslovne dokumentacije, finansijskih izveštaja, i dr. računovodstvenih isprava i evidencija, radi ispunjavanja obaveza u skladu sa poreskim propisima, u svrhu interne ili finansijske revizije, u svrhu izveštavanja prema državnim organima u skladu sa važećim propisima, u svrhu kontrole i/ili odgovora na zahteve državnih organa.

Kontrole i unapređenja kvaliteta: od Vas možemo da tražimo povratne informacije o zadovoljstvu našim proizvodima ili pruženim uslugama od strane naših zaposlenih.

Ostvarivanje pravnih zahteva koje imamo prema Vama ili odbrana od Vaših zahteva. Vaše podatke o ličnosti takođe možemo koristiti radi ostvarivanja naših prava prema Vama, ili za odbranu od Vaših zahteva koji proizlaze iz ili su u vezi sa našim poslovnim odnosom.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Prikupljamo samo one podatke o ličnosti koji su nam nužni za ostvarenje navedenih svrha. U zavisnosti od okolnosti, to može uključivati sledeće podatke:

Lične podatke za kontakt kao što su:  ime i prezime, adresa, elektronska pošta, broj telefona;

Podatke o poslovnim kontaktima kao što su: adrese privrednih subjekata, poslovne elektronske adrese i broj telefona,

Lične podatke kao što su: pol, datum rođenja i jedinstveni matični broj građana, preuzimanje i kopiranje vaših ličnih dokumenata (ne za sva lica, i ne sve navedene podatke),

Informacije o plaćanju kao što su: broj bankovnog računa i zahteva za naknadu troškova i plaćanja i sl. radi izvršavanja ugovora;

 Informacije o funkciji koju obavljate kao što su: poslovi koje obavljate, sektor, sedište i nadležnosti, ukoliko se pojavljujete u funciji lica ovlašćenog za potpisivanje ugovora ili njegovo izvršavanje, i druge podatke o ličnosti koji su nam neophodni za izvršenje naših ugovornih obaveza.

Podatke mogu koristiti samo lica koja su kod rukovaoca angažovana na poslovima sistematizovanim u okviru organizacionih celina u čijoj je nadležnosti uspostavljanje poslovne saradnje sa poslovnim partnerima  i koja imaju posebna ovlašćenja i pristup ovim podacima, kao i lica koja donose odluke o poslovnoj saradnji.

Obrada osetljivih podataka o ličnosti

Obradu određenih podataka o ličnosti za koje se smatra da su osetljive prirode, vršićemo u slučajevima  propisanim važećim zakonima (poput: nastanka incidenta  u svrhu pružanja neophodne medicinske ili druge pomoći, kao i u postupku sprovođenja aktivnosti u vezi osiguranja od rizika i odgovornosti), a iz razloga koji se strogo odnose na pravilno izvršavanje obaveza koje imamo, na način i u meri u kojoj to propisuju važeći zakoni.

Izvori iz kojih prikupljamo podatke o ličnosti

Vaše podatke o ličnosti možemo prikupljati iz sledećih izvora:

Direktno od Vas (putem obrazaca, e-maila, telefona, mobilnog telefona, lično kroz razgovor s Vama);

Od drugih lica (npr. lica zaposlenih ili na drugi način angažovanih od strane Vašeg poslodavca sa kojim imamo zaključen ugovor). U takvim slučajevima pouzdamo se u to da su osobe koje nam dostavljaju Vaše podatke o ličnosti ili daju uputstva za njihovu obradu za to i ovlašćene te da su Vam dale sva potrebna obaveštenja, odnosno pribavile Vaše odobrenje ako je isto potrebno;

Iz javno dostupnih izvora (npr. Registra Agencije za privredne registre, katastra nepokretnosti i drugih javno dostupnih informacija).

U slučaju kada nam dajete podatke o ličnosti drugih lica, Vaša je odgovornost da osigurate da je lice čije ste nam podatke dali sa time upoznato i da prihvata način na koji koristimo te podatke o ličnosti.

Rok čuvanja podataka

HBIS GROUP Serbia čuva Vaše podatke o ličnosti do isteka zakonskog roka čuvanja, odnosno do isteka roka neophodnog za izvršenje ugovora ili dok za to postoji legitiman interes, odnosno važeća saglasnost ili pristanak. HBIS GROUP Serbia neće čuvati Vaše lične podatke duže nego što je to nužno i zakonito, jer će ih obrađivati isključivo u svrhe za koje je navedene podatke prikupio.

Marketinška obaveštenja

HBIS može poslati i obaveštenja u svrhe direktnog marketinga.

Takva obaveštenja šaljemo samo onim primaocima koji, uzimajući u obzir poslovni odnos sa nama, opravdano mogu da očekuju prijem takvih obaveštenja, te stoga imamo legitimni interes za takav vid komunikacije sa Vama. Smatramo da naši poslovni partneri razumno mogu da očekuju da ih informišemo o različitim događajima, određenim novinama i/ili promenama i sličnim okolnostima koje mogu uticati na njihovo poslovanje ili im na drugi način mogu biti od interesa.

Takođe, možemo Vas kontaktirati u svrhu organizovanja zabava i sprovođenja određenih događaja, anketa, analiza tržišta i drugih promotivnih aktivnosti.

Ni u kom slučaju nećemo proslediti Vaše podatke o ličnosti trećim licima u svrhe oglašavanja ili za potrebe marketinga bez vašeg pristanka.

Prikupljanje podataka online

Prikupljamo samo one podatke o ličnosti koje nam dobrovoljno ustupite kao posetioci putem interneta.

Posetioci našeg poslovnog prostora

U našem poslovnom prostoru uspostavljene su mere bezbednosti, uključujući video nadzor  i sistem kontrole pristupa poslovnim objektima.

U našem poslovnom prostoru na vidnim mestima istaknuta su obaveštenja da je poslovni prostor pod video nadzorom. Zabeleženi snimci čuvaju se na sigurnom mestu i pristupa im se prema potrebi (npr. radi razmatranja incidenta koji se desio).  Video zapisi se  automatski brišu posle izvesnog vremena, osim ukoliko postoji drugačiji zahtev ovlašćenih lica (kao npr.  obezbeđenje dokaza za vođenje sudskih i drugih postupaka u slučaju otuđenja imovine i sl).

Posetioci i izvođači se prijavljuju na protokolu, a  dobavljači se prijavljuju na ulaznoj kapiji. Evidenciju o svim posetama čuvamo tokom određenog perioda i ona se čuva na sigurnom mestu i pristupa joj se prema potrebi (npr. radi razmatranja incidenta koji se desio).  Oslanjamo se na naš legitimni interes, a to je da obezbedimo zaštitu i sigurnost zaposlenih i drugih lica u našem poslovnom prostoru.

Ako ste nam dali Vašu saglasnost, imate pravo da tu saglasnost povučete u bilo kom trenutku, za jedan ili za sve prethodno navedene obrade, bez navođenja razloga, pismenim zahtevom.

Prava u vezi sa zaštitom Vaših podataka o ličnosti:

Pravo na opoziv pristanka – Lice na koje se podaci odnose ima pravo da opozove pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Pre davanja pristanka lice na koje se podaci odnose mora biti obavešteno o pravu na opoziv, kao i dejstvu opoziva. Opozivanje pristanka mora biti jednostavno, kao i davanje pristanka.

Pravo na pristup – Lice na koje se podaci odnose ima pravo da od rukovaoca zahteva informaciju o tome da li obrađuje njegove podatke o ličnosti i pristup tim podacima, odnosno uvid u te podatke, kao i informacije  o svrsi obrade, o vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka, o postojanju prava da se od rukovaoca zahteva ispravka ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, prava na ograničenje obrade i prava na prigovor na obradu, o pravu na kopiju, o pravu da se podnese pritužba Povereniku, i o postojanju postupka automatizovanog donošenja odluke, uključujući profilisanje.

Pravo na ispravku i dopunu – Lice na koje se podaci odnose ima bezuslovno pravo na ispravku netačnih i dopunu nepotpunih podataka o ličnosti.

Pravo na brisanje – Lice na koje se podaci odnose ima pravo da zahteva da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu od strane rukovaoca. Rukovaoc  je dužan da bez nepotrebnog odlaganja izbriše prikupljene podatke u roku koji je utvrđen i  u slučajevima kada podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe  zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani.

Rukovalac je dužan da obavesti sve primaoce kojima su podaci o ličnosti otkriveni o svakoj ispravci ili brisanju podataka o ličnosti ili ograničenju njihove obrade u skladu sa zakonom, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava.

Pravo na ograničenje obrade – Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od strane rukovaoca ukoliko lice na koje se podaci odnose osporava tačnost podataka o ličnosti, u roku koji omogućava rukovaocu proveru tačnosti podataka o ličnosti, ukoliko je obrada je nezakonita, a lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka, ukoliko rukovaocu više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, ukoliko lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad interesima tog lica.

Pravo na prenosivost podataka – Lice na koje se podaci odnose ima pravo da njegove podatke o ličnosti koje je prethodno dostavilo rukovaocu primi od njega u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane rukovaoca kojem su ti podaci bili dostavljeni, ako je obrada je zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora i ako se obrada vrši automatizovano. Ovo pravo obuhvata i pravo lica da njegovi podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane rukovaoca kojem su ovi podaci prethodno dostavljeni, ako je to tehnički izvodljivo.

Pravo na prigovor – Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese rukovaocu prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti. Rukovalac je dužan da prekine sa obradom podataka o licu koje je podnelo prigovor, osim ako je predočio da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koji se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog marketinga, uključujući i profilisanje, u meri u kojoj je ono povezano sa direktnim marketingom. Ako lice na koje se podaci odnose podnese prigovor na obradu za potrebe direktnog marketinga, podaci o ličnosti ne mogu se dalje obrađivati u takve svrhe. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da Povereniku podnese pritužbu, ukoliko nije zadovoljan odgovorom rukovaoca po podnetom prigovoru ili smatra da obrada njegovih podataka o ličnosti nije u skladu sa Zakonom.

Takođe, ukoliko Vaše lične podatke obrađujemo na osnovu Vaše saglasnosti, imate pravo da tu saglasnost povučete u svakom trenutku, s tim da to povlačenje ne utiče na zakonitost obrade koja je vršena pre povlačenja. U slučaju povlačenja saglasnosti, prestaćemo da obrađujemo Vaše lične podatke za čiju je obradu pravni osnov bila povučena saglasnost, osim ukoliko za konkretnu obradu postoji drugi pravni osnov.

OBAVEŠTENJE O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI PRILIKOM PODNOŠENJA PRIJAVE KANDIDATA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Naša kompanija, HBIS GROUP Serbia, je odgovoran rukovalac prilikom obrade svih podataka o ličnosti. To se posebno odnosi na podatke o ličnosti kandidata kao podnosioca prijave za zasnivanje radnog odnosa.

Podatak o ličnosti, u smislu ovog obaveštenja,  je svaki podatak koji se odnosi na podnosioca prijave za zasnivanje radnog odnosa kao fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv na osnovu oznaka identiteta, kao što su ime, adresa, datum i mesto rođenja, e-mail adresa, informacija o računaru, uključujući i tamo gde je dostupna  IP adresa, broj telefona, informacije koje se nalaze u CV-ju, propratnom pismu i sertifikatima (vrsta i stepen obrazovanja, podaci o veštinama i kompetencijama za obavljanje određenih poslova, radna biografija i dr), i ostale informacije koje se u slučajevima definisanim zakonom  dostavljaju u skladu sa zahtevima za obavljanje određenih poslova (poput podataka u vezi invalidnosti, zdravlja ili rezultata testova).

Kao rukovaoc podataka iste obrađujemo isključivo u procesu selekcije i odabira kandidata za zasnivanje radnog odnosa i na osnovu podnete prijave za određene poslove. Rukovalac obrađuje podatke o ličnosti u obimu koji je neophodan za ispunjenje navedene svrhe.

Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, pohranjivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, upoređivanje, brisanje ili uništavanje.

Podatke o ličnosti o Vama možemo prikupljati na različite načine :

I Dostavljanjem prijave za zasnivanje radnog odnosa:

  1. Putem E-maila ili u pisanom obliku, u kom slučaju će biti sačuvani svi zapisi o izvršenoj
  2. Preko zvaničnog regrutera, u kom slučaju se u prvom koraku obično obrađuju samo anonimizirani podaci iz anonimizirane radne biografije. U daljem procesu selekcije obrada podataka o ličnosti vrši se na osnovu informacija koje dostavi kandidat ili regruter.

II Dostavljanjem informacija direktno od Vas putem učešća na razgovoru za posao za koji ste konkurisali, popunjavanjem testa i procene rezultata ili u telefonskom kontaktu sa nama.

Dostavljanje podataka o ličnosti, na bilo koji od navedenih načina, je dobrovoljno i činjenicom da se kao kandidat prijavljujete na objavljeni oglas i dostavljate tražene podatke o ličnosti smatra se i da ste  saglasni  sa obradom istih u svrhu u koju ih dostavljate, a dostavljanjem podataka regruteru smatra se da ste kao kandidat saglasni da regruter iste dostavlja Poslodavcu u čije ime i za čiji račun je angažovan.

Opšte informacije

Kao lice na koje se podaci odnose, imate sledeća prava u vezi sa zaštitom Vaših podataka:

Pravo na opoziv pristanka – Lice na koje se podaci odnose ima pravo da opozove pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Pre davanja pristanka lice na koje se podaci odnose mora biti obavešteno o pravu na opoziv, kao i dejstvu opoziva. Opozivanje pristanka mora biti jednostavno, kao i davanje pristanka.

Pravo na pristup – Lice na koje se podaci odnose ima pravo da od rukovaoca zahteva informaciju o tome da li obrađuje njegove podatke o ličnosti i pristup tim podacima, odnosno uvid u te podatke, kao i informacije  o svrsi obrade, o vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka, o postojanju prava da se od rukovaoca zahteva ispravka ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, prava na ograničenje obrade i prava na prigovor na obradu, o pravu na kopiju, o pravu da se podnese pritužba Povereniku, i o postojanju postupka automatizovanog donošenja odluke, uključujući profilisanje.

Pravo na ispravku i dopunu – Lice na koje se podaci odnose ima bezuslovno pravo na ispravku netačnih i dopunu nepotpunih podataka o ličnosti.

Pravo na brisanje – Lice na koje se podaci odnose ima pravo da zahteva da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu od strane rukovaoca. Rukovaoc  je dužan da bez nepotrebnog odlaganja izbriše prikupljene podatke u roku koji je utvrđen i  u slučajevima kada podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe  zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani.

Rukovalac je dužan da obavesti sve primaoce kojima su podaci o ličnosti otkriveni o svakoj ispravci ili brisanju podataka o ličnosti ili ograničenju njihove obrade u skladu sa zakonom, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava.

Pravo na ograničenje obrade – Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od strane rukovaoca ukoliko lice na koje se podaci odnose osporava tačnost podataka o ličnosti, u roku koji omogućava rukovaocu proveru tačnosti podataka o ličnosti, ukoliko je obrada  nezakonita, a lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka, ukoliko rukovaocu više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, ukoliko je lice na koje se podaci odnose podnelo prigovor na obradu, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad interesima tog lica.

Pravo na prenosivost podataka – Lice na koje se podaci odnose ima pravo da njegove podatke o ličnosti koje je prethodno dostavilo rukovaocu primi od njega u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane rukovaoca kojem su ti podaci bili dostavljeni, ako je obrada je zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora i ako se obrada vrši automatizovano. Ovo pravo obuhvata i pravo lica da njegovi podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane rukovaoca kojem su ovi podaci prethodno dostavljeni, ako je to tehnički izvodljivo.

Pravo na prigovor – Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese rukovaocu prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti. Rukovalac je dužan da prekine sa obradom podataka o licu koje je podnelo prigovor, osim ako je predočio da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koji se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog marketinga, uključujući i profilisanje, u meri u kojoj je ono povezano sa direktnim marketingom. Ako lice na koje se podaci odnose podnese prigovor na obradu za potrebe direktnog marketinga, podaci o ličnosti ne mogu se dalje obrađivati u takve svrhe. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da Povereniku podnese pritužbu, ukoliko nije zadovoljan odgovorom rukovaoca po podnetom prigovoru ili smatra da obrada njegovih podataka o ličnosti nije u skladu sa Zakonom.

Takođe, ukoliko Vaše lične podatke obrađujemo na osnovu Vaše saglasnosti, imate pravo da tu saglasnost povučete u svakom trenutku, s tim da to povlačenje ne utiče na zakonitost obrade koja je vršena pre povlačenja. U slučaju povlačenja saglasnosti, prestaćemo da obrađujemo Vaše lične podatke za čiju je obradu pravni osnov bila povučena saglasnost, osim ukoliko za konkretnu obradu postoji drugi pravni osnov.

Period čuvanja informacija:  Ukoliko se sa kandidatom ne zasnuje radni odnos, podaci o ličnosti kandidata će biti izbrisani nakon obaveštenja da on nije odabrani kandidat za zasnivanje radnog odnosa i ostvarenja svrhe za koju su podaci dati ili nakon opoziva saglasnosti za obradu podataka o ličnosti.

Prikupljeni lični podaci su zaštićeni od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena i pristupa. HBIS GROUP Serbia, kao rukovalac i obrađivač podataka preduzima neophodne tehničke, kadrovske  i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, koji su potrebni da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe. Po potrebi, koristimo enkripciju i druge mere zaštite koje mogu da pomognu u obezbeđivanju i zaštiti podataka koje nam dajete.

Podaci se čuvaju i u kompjuterskoj bazi podataka kojoj mogu pristupiti samo zaposleni koji imaju odgovarajuću pristupnu šifru i koji su ovlašćeni da obrađuju lične podatke kandidata. Podaci se čuvaju u posebnim registrima kojima pristup imaju samo zaposleni ovlašćeni da prikupljene podatke koriste.

Podatke mogu koristiti samo lica koja su kod rukovaoca angažovana na poslovima selekcije i odabira i koja imaju posebna ovlašćenja i pristup ovim podacima, kao i lica koja donose odluku o eventualnom anagažovanju nekog od kandidata.

Vaše lične podatke ne delimo sa trečim licima i nećemo ih činiti dostupnim trećim licima bez vašeg pristanka.

 

Ako imate bilo kakva pitanja ili želite da iskoristite neko svoje pravo, možete nas kontaktirati na:

e-mail: hbisbusinessoffice@hbisserbia.rs

 

13.11.2020. godine